Allmänna affärsvillkor för Goodlife Company GmbH

1. Allmänna villkor

1.1. Dessa allmänna villkor, giltiga med ändringar (nedan kallade "standardvillkor") gäller för alla erbjudanden, ordrar, leveranser och tjänster från Goodlife Company GmbH, Grosse Elbstrasse 14, 22767 Hamburg, Tyskland (nedan kallat Goodlife Company). VAT nummer: DE290950746 Registe: Amtsgericht Hamburg, HRB Nummer: 128460.

1.2. Genom en beställning, erkänner kontraktspartnern tillämpningen av de allmänna villkoren, giltiga med ändringar. Detta gäller även för efterföljande verksamhet om inte den avtalspartnern är en privat konsument. Avvikande standardvillkor för den avtalspartnerna avvisas härmed, inklusive i brev med bekräftelse och ovillkorliga leveranser eller tjänster.

1.3. Goodlife Company noterar uttryckligen att de erbjudna produkterna inte är läkemedel och att kosttillskott inte ersätter en balanserad och varierad diet. Förvara kosttillskott utom räckhåll från barn. Vid intolerans, kontakta din läkare före konsumtion.

1.4. Anmälan enligt lag om konsumenttvister: Vi är varken skyldiga eller villiga att delta i ett förfarande utanför domstol för tvistlösning framför en konsumentvalsdom.

2. Erbjudanden, Priser, Godkännande av beställningar, Kontraktstext

2.1. Alla erbjudanden från Goodlife Company kan komma att ändras.

2.2. Alla priser är angivna i SEK inklusive moms.

2.3. Genom att göra en beställning, efter orderproceduren, levererar avtalspartner ett bindande erbjudande om köp till Goodlife Company, vilket genomförs genom att lägga beställningen.

2.4. Beställningar från avtalsparten ska anses vara godkända endast när Goodlife Company bekräftar dessa skriftligen (eventuellt genom fakturering).

2.5. Efterföljande ändringar av avtalspartnerens order måste bekräftas av Goodlife Company skriftligen för att vara giltigt.

2.6. Goodlife Company ska ha rätt att endast delvis acceptera ordern från avtalspartnern genom att göra ändringar eller reservationer, såvida inte avtalspartnern är en privat konsument. Om partiell acceptans av ordern inte är acceptabel för avtalspartnern, ska kontraktspartnern skriftligen underrätta Goodlife Company inom tre arbetsdagar efter notisen av ändringen eller bokningen. I sådant fall skall kontraktet anses vara ej ingått. I annat fall kommer partiell acceptans av ordern anses vara bekräftad av avtalspartnern. Vid konsumtionsvaror gäller lagstadgade bestämmelser. 2.7. Avtalsenliga texter ska vara på svenska. Goodlife Company indikerar att kontraktstexter inte sparas och kommer därför inte att vara tillgängliga för avtalspartnern efter ordern. Avtalspartnern kommer att få en bekräftelse på inköpsordern via e-post som innehåller beställningsdetaljerna samt standardvillkoren. Avtalspartnern kan skriva ut eller spara orderbekräftelsen med sin webbläsare eller e-postprogram.

3. Betalningar och betalningsstandard

3.1. Fakturor skall betalas på fakturadatum utan några avdrag. Detta gäller även partiella fakturor.

3.2. Avtalspartnern ska betala i förväg om inte annat avtalats. Goodlife Company erbjuder betalningar via kreditkort (Visa, Mastercard), förskottsbetalning, Paypal, Giropay och omedelbar överföring.

3.3. Vid försummelse med betalning ska avtalspartnerns skyldigheter gentemot Goodlife Company betalas omedelbart.

4. Leverans och leveranstider

4.1. Alla varor säljs ex works. Om inte annat uttryckligen överenskommits ska varorna sändas oförsäkrade och riskeras av avtalspartnern. Vid konsumtionsvaror gäller lagstadgade bestämmelser.

4.2. Om Goodlife Company organiserar transporten, ska transportmedlet och rutten bestämmas av Goodlife Company. Goodlife Company ska inte ha något ansvar för att använda det billigaste och snabbaste transportsättet.

4.3. Goodlife Company ska ha rätt till lämpliga partiella leveranser, rimliga för avtalspartnern.

5. Skyldighet att inspektera och rapportera defekter

5.1. Avtalspartnern ska inspektera varorna omedelbart efter mottagandet och anmäla uppenbara felaktigheter till Goodlife Company omedelbart. Detta gäller inte för konsumtionsvaror.

5.2. Vid transportskador ska avtalspartnern informera avsändaren omedelbart efter mottagandet av varan och ange detsamma i fraktbrevet. Detta gäller inte för konsumtionsvaror.

6. Bibehållande av titel

Varorna ska förbli Goodlife Companys egendom tills full betalning av alla fordringar i Goodlife Company hänvisar till avtalsförhållandet med avtalspartnern om inte den avtalspartnern är en privat konsument.

7. Rätt till annullering av konsumtionsvaror

7.1. Vid avtal med en privat konsument via distansförsäljningsavtal (telefon, fax, internet, etc.) gäller följande bestämmelser om avbokningsrätt.

Avbokningsregler

Avbeställningsrätt

Om avtalspartnern är en privat konsument i enlighet med § 13 tyska civillagen (BGB) ska följande avbokningsregler gälla: Du har rätt att säga upp detta kontrakt utan att ge skäl inom 14 dagar. Avbeställningsperioden löper ut 14 dagar från den dag då du förvärvar, eller en tredje part annan än transportören och angiven av dig förvärvar, fysisk besittning av varorna. För att utnyttja avbeställningsrätten måste du informera oss; Goodlife Company GmbH Grosse Elbstrasse 14 22767 Hamburg TYSKLAND

Telefon: +4940 308 53 250 Fax: +4940 308 53 255 E-post: info@goodlife-company.de om ditt beslut att avbryta detta kontrakt med ett tydligt uttalande (t.ex. brev skickat per post, fax eller e-post). Du kan använda modellavbeställningsformuläret eller ett annat tydligt uttalande via vår hemsida www.goodlife-company.de, men det är inte obligatoriskt. Om du skickar oss uttalandet via vår hemsida, bekräftar vi mottagandet av avbokningen omedelbart (t.ex. via e-post). För att följa avbokningsperioden räcker det att skicka ditt meddelande om din utövande av rätten att avbryta innan avbokningsperioden har löpt ut. Effekter av annullering Om du avbryter avtalet återbetalar vi alla betalningar vi mottagit från dig, inklusive kostnader för leverans (med undantag för extrakostnader som uppkommer om du väljer en annan leverans än den billigaste typen av standardleverans som erbjuds av oss) utan försening och senast fjorton dagar efter den dag då vi mottagit information om ditt beslut att avbryta kontraktet. Vi kan göra avdrag från ersättning för värdeminskning av levererade varor, om förlusten är resultatet av hantering av dig. Vi återbetalar dig genom samma betalningsmedel som du använde för den ursprungliga transaktionen, om du inte uttryckligen har kommit överens om något annat. Under alla omständigheter kommer du inte att betala några avgifter till följd av ersättningen. Vi kan hålla tillbaka ersättning tills vi har fått varan tillbaka eller du har lämnat bevis på att du har skickat tillbaka varan, beroende på vilket som är tidigare. Du ska skicka tillbaka varorna eller överlämna dem till oss utan onödigt dröjsmål och i vart fall senast fjorton dagar från den dag då du meddelar din avbokning från detta kontrakt till oss. Deadline är uppfylld om du skickar tillbaka varorna innan 14 dagar har löpt ut. Du kommer att bära de direkta kostnaderna för att returnera varorna. Du är endast ansvarig för evenutellt minskat värde på varorna från eventuellt dålig hanteringen. Slut på avbokningsregler

7.2. Uteslutande av avbokningsrätt

Avbeställningsrätten gäller inte distansförsäljningskontrakt; a. för leverans av varor som inte är färdiga utan som är gjorda enligt kundens specifikation eller som klart har anpassats till privatkundernas personliga krav, b. för leverans av varor som kan gå ur bruk snabbt eller vars utgångsdatum skulle överskrida snabbt, c. för leverans av förseglade varor som inte är lämpliga för retur för att skydda hälsan eller hygienen efter borttagning om varorna förseglades efter leverans, d. för leverans av varor, om dessa varor på grund av sin natur var osäkra blandade med andra varor efter leverans, e. med ett företag.

8. Ansvar för brister, begränsningsperiod

8.1. Vid bristfälliga varor ska kontraktspartneren ha garantierätt enligt vad som anges i följande bestämmelser.

8.2. Med förbehåll för eventuella andra bäst-före-datum är begränsningsperioden för ansvar för brister 1 år från leverans för nya produkter och 6 månader från leverans för begagnade produkter. Om avtalspartnern är en privat konsument är preskriptionstiden för defekter 2 år från leverans för nya produkter och 1 år från leverans för begagnade produkter. Minskningen av preskriptionstiden gäller inte för fordringar på dödsfall, personskada eller hälsoskador eller vid grovt försumligt eller uppsåtligt intrång av Goodlife Company. Preskriptionstiden vid anhängande enligt 47 §§ 478, 479 tyska civillagen förblir opåverkad.

8.3. Om varorna bevisas vara defekta, ska Goodlife Company, ersätta varorna under preskriptionstiden. Endast om ersättningen inte lämnas inom rimlig tid eller i slutändan har misslyckats på grund av Goodlife Companys fel, ska avtalspartnern ha rätt att upphäva kontraktet i enlighet med lagens bestämmelser, sänka priset eller kräva ersättning av utgifterna. Eventuell ersättningsleverans anses vara slutligen misslyckad efter två misslyckade försök, såvida inte varans art eller felet eller någon annan omständighet ger något annat. I händelse av ersättning för kostnader eller ersättning för utgifter ska Goodlife Company ansvaras enligt nedan i sek. 9.

9. Ansvarsbegränsning

9.1. Goodlife Company, dess företrädare, anställda och agenter (nedan kallat "Goodlife Company") är endast ansvariga, oavsett rättslig grund, för felaktig avsikt och grov oaktsamhet, såvida inte ärendet innebär ansvar för brott mot kardinal avtalsförpliktelser eller skador som härrör från antagandet om en upphandlingsrisk eller en garanti.

9.2. Goodlife Company ska inte vara ansvarig för felaktig användning av avtalspartnern. Det bör särskilt noteras att den rekommenderade dosen av varorna inte bör överskridas.

9.3. Goodlife Company är inte ansvarigt för förlust av vinst, förlorade besparingar och indirekta och / eller följdskador förutom i händelse av grovt försumligt eller uppsåtligt avtalsbrott eller i fall av brott mot kardinal avtalsförpliktelser.

9.4. Förutom i händelse av grovt försumligt eller uppsåtligt avtalsbrott ska Goodlife Company ansvara för de förluster som rimligen kunde förutses när kontraktet ingicks.

9.5. Ovanstående ansvarsbegränsningar gäller inte livsskada, skada på lem eller hälsa eller i fall där ett obligatoriskt lagstadgat ansvar gäller.

10. Öppnad produktbehållare

Avtalspartnern ska underrättas om att genom att öppna den förseglade produktbehållaren som innehåller kosttillskott, muskelutvecklingsprodukter eller andra näringsprodukter eller livsmedel, avbrytningsrätten som nämns i sek. 7.1 skall uteslutas enligt sek. 7.2 c.

11. Ansvarsfriskrivning för externa länkar

Goodlife Company hänvisar genom länkar till andra webbplatser. Goodlife Company noterar uttryckligen att det inte påverkar design och innehåll på de länkade webbplatser. Goodlife Company disassocierar sig här uttryckligen om innehållet på alla länkade webbplatser och anser inte detta innehåll som eget.

12. Bildrätter

Alla bildrättigheter för bilder som visas på Goodlife Companys webbplats ligger hos Goodlife Company eller dess partners. Användning av bilderna utan föregående samtycke är inte tillåtet.

13. Slutbestämmelser

13.1. Avtalspartnern meddelas härmed att Goodlife Company kommer att behandla och lagra de personuppgifter som erhållits genom affärsrelationen i enlighet med EU:s databeskyddsbestämmelser samt den tyska databeskyddslagen (Bundesdatenschutzgesetz). För mer information, vänligen hänvisa till det separata dataskyddsdeklarationen för Goodlife Company som refereras till.

13.2. Avtalspartnern är berättigad att motverka fordringar från Goodlife Company endast om den avtalspartens motkrav är obestridd eller har blivit fastslagen att den är giltig av en domstol. Den avtalspartnern kan endast hävda en rätt till avstående om rätten är baserad på krav som uppkommer under samma avtalsförhållande.

13.3. Avtalspartnern har inte rätt att tilldela fordringar på Goodlife Company till tredje part utan Goodlife Company uttryckliga skriftliga samtycke.

13.4. Uppförandeplatsen ska vara Hamburg. De behöriga domstolarna i Hamburg ska ha exklusiv behörighet över fordringar mellan avtalspartnern och Goodlife Company, om avtalsbolaget är ett bolag, en offentlig juridisk person eller en offentligrättslig specialfond.

13.5. Tyska lagar ska gälla i förhållande till dessa standard affärsvillkor samt avtalsförhållande mellan avtalspartnern och Goodlife Company, såvida inte obligatoriska bestämmelser i lagen i konsumentlandets hemland bestämmer annat, med undantag av FN: s konvention om kontrakt för Internationella försäljningen av varor och privat internationell rätt.

13.6. Om enskilda bestämmelser i dessa affärsvillkor är eller blir ogiltiga ska detta inte påverka giltigheten för de återstående bestämmelserna. Den ogiltiga bestämmelsen ska ersättas med en bestämmelse som kommer närmast till syftet och avsikten med den ogiltiga bestämmelsen.

Goodlife Company, Hamburg 2018